SIA SFT SEAFOOD privātuma politika

Šajā Privātuma politikā SIA “SFT SEAFOOD”, reģistrācijas Nr. 40203103854, juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 15, Rīga, Latvija, LV-1046 (turpmāk – SFT SEAFOOD), kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, kā SFT SEAFOOD veic fizisko personu datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā SFT SEAFOOD rīcībā esošos Jūsu personas datus.
Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā SFT SEAFOOD apstrādā Jūsu personas datus.

Datu apstrādes kontrolieris: SFT SEAFOOD
reģistrācijas numurs: 40203103854
adrese: Rīga, Jūrkalnes iela 15, Rīga, Latvija, LV-1046
Privātuma politikas ietvaros SFT SEAFOOD apkopo un apstrādā personas datus.
1. Kādu informāciju mēs apkopojam?
SFT SEAFOOD apkopo visus personas datus, kurus Jūs sniedzat SFT SEAFOOD vai kurus SFT SEAFOOD iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar SFT SEAFOOD:
– jūsu vārds, adrese un kontaktinformācija, tostarp e-pasta adrese un tālruņa numurs, kā arī jebkāda cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas.
SFT SEAFOOD var apkopot šo informāciju dažādos veidos. Piemēram, dati var būt iegūti no jūsu pases vai citiem personu apliecinošiem dokumentiem, vai apkopoti, izmantojot Jūsu aizpildīto klienta anketi. Mēs varam arī apkopot Jūsu personas datus no trešajām personām. SFT SEAFOOD var pieprasīt informāciju no trešajām personām. Dati var tikt glabāti dažādās vietās, ieskaitot personāldaļas sistēmas, IT sistēmas tai skaitā ieskaitot e-pastu.
Jūsu personas dati var tikt izmantoti SFT SEAFOOD uzņēmuma ietvaros iekšējiem administrēšanas mērķiem.
Savukārt Jūsu personas datu izpaušana atsevišķām trešajām personām, iespējams, var notikt:
· nododot informāciju par Jums SFT SEAFOOD sadarbības partneriem, kas sniedz SFT SEAFOOD dažādus pakalpojumus, ar mērķi izpildīt Jūsu prasības, lai SFT SEAFOOD Jums varētu sniegt Jūsu izvēlēto pakalpojumu (piemēram, piegādāt preci),
· pārdodot Jums preci,
· pildot pušu starpā noslēgtās līgumsaistības.
SFT SEAFOOD nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams SFT SEAFOOD likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai, un, kad to atļauj vai nosaka Latvijas Republikā saistošie tiesību akti. Tāpat nepieciešamības gadījumā SFT SEAFOOD var nodot Jūsu personas datus ārpus Latvijas Republikas citiem uzņēmumiem, kas ir SFT SEAFOOD sadarbības partneri.
Gadījumos, kad to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti, SFT SEAFOOD var atklāt, piemēram, informāciju par pie SFT SEAFOOD Jūsu veiktajiem pirkumiem, saņemtajiem pakalpojumiem, Jūsu veiktajiem apmeklējumiem SFT SEAFOOD mājaslapā www.amberfish.lv, kā arī citu informāciju par Jums.
Minētā informācija var tikt atklāta:
· lai ievērotu Latvijas Republikā spēkā esošos un saistošos normatīvos aktus un tajos noteikto procesuālo kārtību,
· ja SFT SEAFOOD labticīgi uzskata, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu SFT SEAFOOD tiesības,
· lai aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību,
· lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus,
· lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem.
Tāpat gadījumos, kad Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā SFT SEAFOOD var ciest zaudējumus, tad SFT SEAFOOD ir tiesības vērsties tiesā, Valsts policijā, pie apdrošinātājiem, pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotajām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

2. Kāpēc SFT SEAFOOD apstrādā personas datus?
Mums ir jāapstrādā dati, lai sakontaktētos ar Jums. Iespējams, mums arī būs jāapstrādā jūsu dati, lai noslēgtu ar Jums līgumu. Dažos gadījumos mums ir jāapstrādā dati, lai pārliecinātos, ka mēs izpildām normatīvajos aktos noteiktās prasība. SFT SEAFOOD ir leģitīma interese par personas datu apstrādi sadarbības procesā. Iespējams, mums arī vajadzēs apstrādāt datus no pircējiem/sadarbības partneriem, lai atbildētu un aizstāvētu savas tiesiskās intereses prasījumu gadījumā.
3. Kam ir piekļuve datiem?
Jūsu informācija var tikt nodota uzņēmuma iekšienē, lai nodrošinātu darbības, kas saistītas ar personāla atlases procesu un pieņemšanu darbā. Tas ietver personāldaļas un vakanci izsludinājušā departamenta, kandidātu novērtēšanas procesā iesaistītos intervētājus, vadītājus uzņēmējdarbības jomā ar vakanci un IT nodaļas atbildīgajam darbiniekiem, ja piekļuve viņu datiem ir nepieciešama viņu tiešo uzdevumu veikšanai.
4. Kā SIA SFT SEAFOOD aizsargā datus?
Mēs nopietni uztveram jūsu datu drošību. Mums ir iekšēja politika un kontrole, lai nodrošinātu, ka jūsu dati netiek zaudēti, nejauši dzēsti, nepareizi izmantoti vai izpausti, un tiem nevar piekļūt personas, kurām nav piekļuves tiesību.
5. Cik ilgi SFT SEAFOOD saglaba datus?
SFT SEAFOOD saglabās datus 6 mēnešus pēc attiecīgā sadarbības procesa beigām. Šī perioda beigās jūsu dati tiek dzēsti vai iznīcināti.
6. Tavas tiesības
Kā datu subjektam jums ir vairākas tiesības. Jūs varat:
– pēc pieprasījuma piekļūt un iegūt jūsu datu kopiju;
– pieprasīt SFT SEAFOOD mainīt nepareizus vai nepilnīgus datus;
– pieprasīt SFT SEAFOOD izdzēst vai pārtraukt jūsu datu apstrādi, piemēram, ja dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūkos; un iebilst pret jūsu datu apstrādi, ja SFT SEAFOOD pamato jūsu datu apstrādi ar leģitīmām interesēm.
Ja jūs vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar pr@amberfish.lv. Ja jūs uzskatāt, ka SFT SEAFOOD nav ievērojusi jūsu tiesības uz datu aizsardzību, Jūs varat iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Valsts datu inspekcijai.
7. Kas notiek, ja jūs nesniedzat personas datus?
Ja Jūs neesat piekritis un atļāvis savu personu datu apstrādi noteikumos minētajam mērķim un apjomā, tad Jūsu dati tiks nekavējoties dzēsti no SFT SEAFOOD sistēmas, tiklīdz tie būs saņemti. Ja Jūs vēlaties atjaunināt vai papildināt savus datus, Jūs varat nosūtīt mums izmaiņas. Izmaiņas var nosūtīt, nosūtot uz e-pastu pr@amberfish.lv. Pirms izmaiņu nosūtīšanas, Jums ir atkārtoti jāapstirpina šie noteikumi.

Scroll to Top